Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa

festyn na marcelu (10)

Kolejne unijne środki trafią do Radlina. I to nie małe bo prawie 400 tysięcy złotych. Tym razem na działania społeczne, związane z rewitalizacją m.in. obszaru kolonii Emma.
Wszystko za sprawą projektu „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru dla poddziałania 9.1.2 „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego”. Został wybrany jeden projekt i to właśnie związany z rewitalizacją społeczną osiedla w Radlinie.

Wartość dofinansowania: 393 765,50 zł

Wartość całkowita: 414 490,00 zł (wkład własny 5%)

Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców z obszarów rewitalizacji miasta Radlin (zdefiniowanych i opisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji w rozdziale X. Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji) poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnej, których celem będzie rozwój lokalny rozumiany jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych i zbiorowych potrzeb m.in. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych, niezaradnych życiowo, seniorów, osób niepełnosprawnych, młodzieży – co pozwoli w dalszej perspektywie osiągnąć postęp kulturalny, społeczny i gospodarczy w zdegradowanym środowisku lokalnym. Osoby objęte wsparciem zostaną wybrane spośród mieszkańców obszarów zdegradowanych (dzielnice: Głożyny, Reden, Biertułtowy, Obszary) i obszaru rewitalizacji (dzielnica Marcel). Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób objętych wsparciem.

Zobacz też:

Z sercem dla przedszkolaka!

Radlin, miasto z sercem dla przedszkolaka

loga EU

Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Radlin, miasto z sercem, dla przedszkolaka”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 – Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

Beneficjentem jest Miasto Radlin, a projekt będzie realizował Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (MZOPO) w Radlinie.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości do edukacji przedszkolnej w Radlinie, poprzez : utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, wydłużenie czasu pracy przedszkoli, wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli, wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku.

Zajęcia będą realizowane w niżej wymienionych przedszkolach i specjalnościach. Usługi będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00, w dni zajęć przedszkolnych. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia :

 • Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego – grupa 20 dzieci w tym 4 osoby niepełnosprawne;
 • Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego– grupa 8 dzieci, w tym 4 dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera;
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla 5 dzieci w wymiarze 2 godzin tygodniowo na dziecko;
 • Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć gimnastyki korekcyjnej – dla 4 grup (grupa ok.10 dzieci) w wymiarze 1 godz./ tydz./grupę;
 • Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć tanecznych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę
 • Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne w formie zajęć teatralnych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę
 • Doskonalenie pracy nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcjami – zdobycie kwalifikacji z zakresie terapii integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi poza oddziałami integracyjnymi – 5 dzieci, w wymiarze 2 godz./tydz./dziecko.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wychowankowie i nauczyciele następujących przedszkoli w Radlinie:

 • Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie ul. Rymera 170a;
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radlinie ul. Mielęckiego 13;
 • Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie ul. Mariacka 1.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zasady naboru uczestników do udziału w projekcie określa regulamin rekrutacji i udziału w projekcie, dostępny na stronie internetowej Miasta Radlin w zakładce Projekt „Radlin miasto z serem dla przedszkolaka” (LINK) a także na stronach internetowych przedszkoli, o których mowa powyżej.

Do pobrania:

 

Przeszło 300 tysięcy złotych dla… przedszkolaków!

logo_slaskie

Około 325 tysięcy złotych trafi do budżetu Radlina. A wszystko dla…przedszkolaków.
To oni bowiem są bohaterami projektu edukacyjnego „ Radlin – miasto z sercem dla przedszkolaka”, na który Radlin pozyskał środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt zakłada zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w istniejących placówkach, prowadzenie dodatkowych zajęć, które wzbogacą aktualną ofertę edukacyjną.
Co ważne, projekt zakłada również wprowadzenie zajęć dla dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi. Zajęcia mają za zadanie wyrównywać szanse edukacyjne pomiędzy dziećmi w trzech radlińskich przedszkolach i będą przeznaczone dla dzieci napotykających na
problemy edukacyjne. Przewiduje się również wsparcie dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu pedagogiki specjalnej.

To jedna z pierwszych dotacji, jakie Radlin otrzymał w ramach nowej perspektywy środków unijnych, w ramach tzw. „Regionalnych Inwestycji Terytorialnych”.

Dodatkowe zajęcia będą realizowane od września 2017r. do czerwca 2018r.

Podsumowanie projektu „Co z tą współpracą…?”

Zakończyliśmy, wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Ośrodkiem Badań Społecznych „Sonda”, kolejny projekt mający na celu usprawnianie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Odbyliśmy szereg warsztatów, konsultacji społecznych, dyskusji o lepszej współpracy i większym udziale lokalnych środowisk w życiu miasta.
Wypracowano, metodami partycypacyjnymi, odpowiednie dokumenty i usprawniono kierunki wspólnych działań. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu z podsumowania projektu.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan gospodarki niskoemisyjnej – dla Miasta Radlin

poiis1

Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej – dla Miasta Radlin”. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 1. Opracowana zostanie baza emisji na terenie Miasta Radlin;

 2. Opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Radlin zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 3. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla 10 pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;

 4. Przeprowadzona zostanie – jeśli zaistnieje taka konieczność – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Planu.

Całkowity koszt realizacji zadania to: 36 625,71 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie nie więcej niż: 31 131,85 zł

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 31.07.2014 r. i zakończy się
30.09.2015 r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten będzie wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Można zadać pytanie, po co tworzyć nowy dokument strategiczny w gminie? Odpowiedź brzmi: jest on konieczny, by pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. W przyszłości dzięki opracowaniu instytucje i mieszkańcy miasta będą mogli uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego Europy (np. na przedsięwzięcia polegające na: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, budowie obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymianie urządzeń na energooszczędne czy wykorzystaniu energii odpadowej). Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez gminę planu gospodarki niskoemisyjnej.

Wsparcie dla samotnie wychowujących dzieci

sc_logo1Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie włączył się w projekt Study Circle, oferujący bezpłatne szkolenia innowacyjną metodą prosto ze Szwecji, dla wychowujących samotnie dzieci. Tematykę szkoleń wybierają sami uczestnicy. Pierwsze spotkanie – 16 września o godz. 17:30 na Świetlicy Środowiskowej Koliba przy ul. Solskiego 15 w Radlinie.

Czym jest Study Circle ?

Wychowujesz samotnie dziecko? Chcesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności?
Zgłoś się na bezpłatne szkolenia innowacyjną metodą prosto ze Szwecji – Study Circle!
Poznaj innowacyjną metodą edukacji dorosłych, po raz pierwszy wdrażaną w Polsce.
Tu Ty, wspólnie z grupą, zdecydujesz o wyborze tematyki szkoleń (np. alternatywne formy opieki nad dziećmi, nauka angielskiego, zarządzanie domowym budżetem itp.), najlepiej odpowiadającym Twoim zainteresowaniom.

Uczestnicy samodzielnie wskazują przedmiot zajęć lub problem, który chcą rozwiązać. Grupa bazuje na wiedzy i umiejętnościach swoich członków a także posiłkuje się kompetencjami ekspertów zewnętrznych.

Skandynawskie doświadczenia pokazują, że metoda Study Circle nie tylko pomaga w znalezieniu lepszej pracy, nabyciu nowych kompetencji, ale jest także istotnym narzędziem do budowania relacji międzyludzkich.

Nie masz z kim zostawić dziecka? Brakuje Ci na bilet?

Podczas zajęć organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi, poczęstunek oraz niezbędne materiały edukacyjne. Zwracane są również koszty dojazdu.

Zajęcia ruszają jesienią i potrwają 2 miesiące (2 razy w tygodniu po 3 godziny).

Pierwsze spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 16 września o godz. 17:30 na Świetlicy Środowiskowej Koliba przy ul. Solskiego 15 w Radlinie.

Dodatkowych informacji udziela Tomasz Stoński: tel. 609 493 133, 32-4567231, e-mail: ops@radlin.pl

Zapraszamy!

UE_logo

„Internet w każdym domu…”

„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

 

Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.

CEL PROJEKTU

Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

W Mieście Radlin planowana liczba gospodarstw domowych, będących beneficjentem projektu to 35. Punkty bezpłatnego dostępu do internetu znajdować będą się w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej (6 stanowisk przy ul. Solskiego, oraz 2 stanowiska na filii przy Obiekcie Gimnastycznym im L. Blanika) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie (3 stanowiska w filii biertułtowskiej oraz 2 stanowiska w filii głożyńskiej ).

Dodatkowo w Bibliotece znajdzie się również sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu są:

1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.

2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.

4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

5. Rodziny zastępcze.

6. Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.

7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

8. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

Grupa docelowa zostanie wybrana w procesie rekrutacji uczestników projektu, która będzie prowadzona przez poszczególnych Partnerów Projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Rzeczowa realizacja projektu potrwa 18 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kontakt do koordynatora projektu w Radlinie

Piotr Absalon – Sekretarz Miasta
(tel. 32 459 02 20, sekretarz@radlin.pl) )
loga

 

POLECANE STRONY:

Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu

Oficjalna strona Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl

Oficjalna strona Instytucji Zarządzającej: www.mir.gov.pl

Oficjalna strona Instytucji Pośredniczącej: www.8poig.mac.gov.pl

Oficjalna strona Instytucji Wdrażającej działanie 8.3 PO IG: www.wwpe.gov.pl

 

Radlin promował się w Monachium!

2

Miasto Radlin zadebiutowało na targach międzynarodowych. W dniach od 7 do 9 października, stoisko promocyjne naszego miasta odwiedzali inwestorzy z całej Europy, podczas największych targów inwestycyjnych na naszym kontynencie „Expo Real” w Monachium. Zainteresowanie Radlinem było całkiem spore zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i miast oraz regionów w różnych zakątkach Europy.

Do Monachium reprezentacja Radlina przyjechała głównie aby promować tereny inwestycyjne, jak również promować miasto jako takie. Miasto, wraz ze swoim stoiskiem i charakterystycznym symbolem serca, wzbudzało spore zainteresowanie. Udało się nawiązać kilka cennych kontaktów, głównie z branży obrotu nieruchomości jak również i administracji. Zainteresowani pytali o lokalizację miasta, jego charakterystykę, oraz o przeznaczenie konkretnych terenów.
Oprócz naszego miasta z najbliższego regionu zaprezentowały się tylko Jastrzębie Zdrój, Rybnik oraz – w ramach wspólnego stoiska Województwa Śląskiego – Wodzisław Śląski.
Co ciekawe, Radlin był najprawdopodobniej najmniejszym miastem, jakie pojawiło się na targach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne

pasek

Turystyczny „Info-Kiosk” w Radlinie !

DSC_3511
W Radlinie pojawił się „Info-Kiosk” Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej! Pozwala przeglądać informacje dotyczące atrakcji turystycznych regionu, ciekawych imprez, czy bazy hotelowej w naszym województwie. Dzięki niemu można również zrobić sobie zdjęcie i … wysłać go na miejscu mailem, razem z pozdrowieniami z Radlina !
Nowy turystyczny gadżet wyposażony jest w dotykowy ekran i dostęp do internetu. Zlokalizowany jest na ścianie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie.
Pojawienie się „Info-Kiosku” w Radlinie było możliwe dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projektowy obóz naukowy

lepszy3

Od 1 do 14 lipca br. w ramach projektu „Lepszy start na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla 40 uczniów radlińskich szkół zorganizowano obóz naukowy. Obóz miał miejsce w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Storczyk” w Wiśle. W trakcie jego trwania odbywały się zajęcia z języka czeskiego, języka niemieckiego, zajęcia matematyczno-informatyczne oraz warsztaty wokalne. Ponadto dla uczestników obozu zorganizowano wiele atrakcji turystyczno-krajoznawczych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, m.in. wycieczkę autokarową „dużą pętlą beskidzką” (Koniaków-Istebna-Kubalonka-Jaworzynka-Żywiec-Góra Żar-Szczyrk), wycieczkę do Parku Miniatur w Inwałdzie, wycieczkę po Wiśle (Zamek Prezydencki, zapora w Wiśle Czarnej, skocznia im. A. Małysza w Wiśle-Malince, Muzeum Beskidzkie-Aqua Park). Zorganizowano również ogniska z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, konkursy i quzy tematyczne, rozgrywki sportowe, plażowanie nad rzeką, oraz wyjście na szlak turystyczny.