Edukacja

Projekt „Radlin, miasto z sercem, dla przedszkolaka”

loga EU

Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Radlin, miasto z sercem, dla przedszkolaka”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 – Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

Beneficjentem jest Miasto Radlin, a projekt będzie realizował Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (MZOPO) w Radlinie.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości do edukacji przedszkolnej w Radlinie, poprzez : utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, wydłużenie czasu pracy przedszkoli, wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli, wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku.

Zajęcia będą realizowane w niżej wymienionych przedszkolach i specjalnościach. Usługi będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00, w dni zajęć przedszkolnych. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia :

 • Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego – grupa 20 dzieci w tym 4 osoby niepełnosprawne;
 • Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego– grupa 8 dzieci, w tym 4 dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera;
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla 5 dzieci w wymiarze 2 godzin tygodniowo na dziecko;
 • Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć gimnastyki korekcyjnej – dla 4 grup (grupa ok.10 dzieci) w wymiarze 1 godz./ tydz./grupę;
 • Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć tanecznych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę
 • Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne w formie zajęć teatralnych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę
 • Doskonalenie pracy nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcjami – zdobycie kwalifikacji z zakresie terapii integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi poza oddziałami integracyjnymi – 5 dzieci, w wymiarze 2 godz./tydz./dziecko.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wychowankowie i nauczyciele następujących przedszkoli w Radlinie:

 • Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie ul. Rymera 170a;
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radlinie ul. Mielęckiego 13;
 • Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie ul. Mariacka 1.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zasady naboru uczestników do udziału w projekcie określa regulamin rekrutacji i udziału w projekcie, dostępny na stronie internetowej Miasta Radlin w zakładce Projekt „Radlin miasto z serem dla przedszkolaka” (LINK) a także na stronach internetowych przedszkoli, o których mowa powyżej.

Do pobrania:

 

 

 

zdjecie1[1]

„Aktywni w działaniu”

Projekt realizowany przez Miasto Radlin oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS od 01.09.2012r. do 28.02.2013r., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kwota dotacji: 34 020,00 zł. Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych w Radlinie.
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1. WARSZTATY (wrzesień – grudzień 2012)
Cykl 6 warsztatów (każdy po 8 godzin szkoleniowych); w każdym wzięło udział 15 uczestników.

 • Warsztaty kreatywności i umiejętności społecznych. Celem warsztatu była integracja grupy oraz zwiększenie ich umiejętności twórczego myślenia, pracy w zespole.
 • Warsztaty dziennikarskie. Celem warsztatu było ukazanie roli mediów w społeczeństwach demokratycznych, omówienie dziennikarstwa internetowego i obywatelskiego oraz najpopularniejszych form dziennikarskich. Zorganizowana została wizyta studyjna w jednej z lokalnych redakcji, dzięki której możliwe było przybliżenie warunków pracy i atmosfery zespołów dziennikarskich.
 • Warsztaty Web 2.0. W trakcie warsztatu omówione zostały trendy w internecie związane ze sposobami nowego wykorzystanie jego dotychczasowych zasobów oraz formy stymulowania aktywności obywatelskiej poprzez blogosferę i serwisy społecznościowe. Uczestnicy warsztatu poznali zasady tworzenia treści do internetu oraz podstawy obsługi platform blogowych.
 • Warsztaty redaktorskie. W trakcie tego bloku zajęć nastąpiło ustalenie celów serwisu, określenie struktury i zasad funkcjonowania redakcji. Nakreślony został także plan organizacji pracy i podział zadań. Uczestnicy poznali na nich również podstawy prawa prasowego (prawo autorskie, cytat, autoryzacja).
 • Warsztat doskonalenia umiejętności dziennikarskich. Celem warsztatu była nauka podstawowych form dziennikarskich, takich jak notatka prasowa, felieton, reportaż oraz zwiększenie precyzja pisania. Omówione zostały również zasady korekty tekstów.
 • Warsztaty multimedialne.Ostatni blok zajęć został poświęcony roli obrazu i dźwięku w procesie odczytywania i przyswajania informacji. Uczestnicy poznali także zasady obróbki fotografii i wideo oraz nauczą się obsługi bezpłatnych narzędzi online służących tworzeniu i edytowaniu grafiki, wideo.

2. PORTAL (luty 2013)
W ramach projektu powstał portal redagowany przez młodych mieszkańców Radlina www.crazy.radlin.pl , którego odbiorcami są ich rówieśnicy oraz wszystkie osoby zainteresowane kulturą, lokalnymi inicjatywami młodzieżowymi, dziennikarstwem obywatelskim, inicjatywami artystycznymi, nurtem sztuki niezależnej oraz szeroko pojmowanym życiem miasta. Autorami tekstów są młodzi mieszkańcy Radlina bezpośrednio związani z projektem, a także wszystkie osoby zainteresowane dziennikarstwem obywatelskim. Serwis jest zintegrowany z portalami społecznościowymi i został wzbogacony w możliwość komentowania artykułów, udzielania porad oraz dyskusje internautów.

Uroczyste otwarcie portalu odbyło się 14 lutego 2013, podczas specjalnego Koncertu Walentynkowego, na którym wystąpiły zespoły reggae, m.in. Sari Ska Band i Ras Luta. Na spotkaniu zaprezentowany został portal, przedstawiono jego redakcję i zasady jego działania.

25fovf9.jpg

 

____________________________________________________

„Lepszy start na przyszłość”

Lepszy...

Z początkiem września 2011r. ruszył projekt „Lepszy start na przyszłość” realizowany przez Miasto Radlin ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z terenu Radlina, rozwój kluczowych kompetencji oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

W projekcie wzięło udział 450 uczniów/uczennic z terenu Radlina.

Projekt obejmuje szeroką gamę zajęć dodatkowych skierowanych do uczniów i uczennic klas IV-VI wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie Radlina.

W ramach projektu zrealizowane zostały:

– zajęcia z języka czeskiego,

– zajęcia z języka niemieckiego,

– zajęcia informatyczno-matematyczne,

– warsztaty wokalne.

Udział w projekcie był bezpłatny, uczestnicy projektu zostali wyposażeni w niezbędne podręczniki i pomoce do nauki. Zapewniono także poczęstunek podczas zajęć w postaci napoju i kanapki dla każdego z uczestników. Ponadto w okresie letnim zostały zorganizowane dwutygodniowe wyjazdy naukowe, w których wzięło udział 80 uczniów/uczennic.
Przy okazji projektu wszystkie placówki zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min.: tablice interaktywne, radiomagnetofony, rzutniki multimedialne i inne.

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013. Całkowita wartość projektu wynosi 914 145,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 777 023,25 zł, a z budżetu państwa 137 121,75 zł.


Człowiek – najlepsza inwestycja

 

_________________________________________________________________

„Nie taka matma straszna jak ją malują”

matma_dzieci

Od września 2011 r. Miasto Radlin rozpoczęło realizację projektu „Nie taka matma straszna jak ją malują” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z terenu Radlina, rozwój kluczowych kompetencji oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Projekt stawia sobie za cel poprawę umiejętności matematycznych dzieci w wieku 6-9 lat, w oparciu o innowacyjne narzędzia edukacyjne.

Przewidziany w projekcie program nauczania matematyki oparty jest na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. W związku z tym, że wszystkie scenariusze zajęć realizowane będą w formie zabaw zwiększy się motywacja uczniów do nauki matematyki. Program odniósł ogromny sukces w Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu zapewniono również poczęstunek podczas zajęć w postaci napoju i kanapki dla każdego z uczestników oraz wycieczki edukacyjne.

Projekt przygotowany został dla 320 uczniów/uczennic klas I- III wszystkich szkół podstawowych działających na terenie Radlina. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego programu do nauki matematyki dla dzieci najmłodszych w klasach I -III. Wdrożenie programu zapewni wysoki poziom i skuteczność edukacji matematycznej w Radlinie.

Projekt zrealizowany został w latach szkolnym 2011/2012  i 2012/2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 316 550,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 269 067,50 zł, a z budżetu państwa 47 482,50 zł.

Aktualne informacje na stronie http://um.radlin.pl/setup.php?p=p_2472.


Człowiek – najlepsza inwestycja

 

_________________________________________________________________

„Przedszkole dla wszystkich”

pdl

Od stycznia 2012 r. w radlińskich przedszkolach publicznych rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”

Nadrzędnym celem projektu było zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w gminie Radlin poprzez objęcie opieką przedszkolną 558 dzieci w wieku 3-5 lat oraz wspieranie kompetencji wychowawczych osób z ich otoczenia.

Do celów szczegółowych należały min.:
– zwiększenie liczby miejsc w radlińskich przedszkolach publicznych poprzez  uruchomienie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich,
– wzbogacenie oferty radlińskich przedszkoli,
– zapewnienie wysokiej  jakości  edukacji  wspierającej  indywidualny rozwój dzieci,
– rozpowszechnianie  innowacyjnych  programów wspierających szacunek, otwartość na inność wśród dzieci.

W projekcie wzięło udział 558 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Radlina.

Projekt zakłada realizację wysokiej jakości zajęć przedszkolnych, utworzenie 1 oddziału dla dzieci 3-4 letnich w roku szkolnym 2012/2013, wydłużenie godzin pracy przedszkoli, aby w ten sposób dostosować je do potrzeb rodziców pracujących.

W ramach projektu zrealizowane zostały m.in.:
– zajęcia z języka angielskiego,
– zajęcia z rytmiki,
– zajęcia z logopedą,
– zajęcia z psychologiem.

Projekt objął szeroko pojętą organizację roku szkolnego dla dzieci 3-5 letnich  w przedszkolach działających na terenie Radlina. Zajęcia dodatkowe prowadzone były poza godzinami przeznaczonymi na podstawę programową wychowania przedszkolnego, co wydłużyło czas pracy przedszkoli i umożliwiło rodzicom aktywny udział w zajęciach.

Udział w projekcie był bezpłatny.
Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w niezbędne pomoce edukacyjne.

Ponadto w ramach projektu zrealizowano serię szkoleń dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym podnoszących kompetencje wychowawcze.

Przy okazji projektu wszystkie przedszkola publiczne działające na terenie Radlina zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min.:  sprzęt muzyczny do zajęć z rytmiki, radiomagnetofony, sprzęt sportowy, urządzenia na place zabaw.

Całkowita wartość projektu  wynosi 759 347,50 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 645 445,38 zł, a z budżetu państwa 102 511,91 zł.

Aktualne informacje na stronie http://um.radlin.pl/setup.php?p=p_2575.

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

_________________________________________________________________

„Każdy z nas jest wyjątkowy”

Od stycznia 2012 r. ruszyły zajęcia w ramach projektu systemowego „Każdy z nas jest wyjątkowy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.Cel główny projektu :
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 334 dzieci z klas II-III w  szkołach  podstawowych funkcjonujących w Radlinie
Cele szczegółowe:
–  Poszerzenie zainteresowań, umiejętności i wiadomości dzieci zdolnych
–  Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi
–  Poprawa umiejętności dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji społecznej
–  Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z różnego typu niepełnosprawnościami
–  Korygowanie wad postawy.
Zajęcia w ramach projektu były prowadzone od stycznia 2012 roku do końca marca 2013 roku.Projektem objęte zostały dzieci z klas II-III szkół podstawowych w Radlinie, łącznie 334  dzieci. Uczestnicy projektu zostali wyłonieni na podstawie diagnozy oraz podpisanej deklaracji uczestnictwa.  W  zajęciach specjalistycznych wzięły udział  dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy i  które po przeprowadzonej,  diagnozie wymagają indywidualizacji na zajęciach obowiązkowych oraz  w ramach dodatkowych zajęć terapeutycznych, zajęć doskonalących umiejętności w opanowaniu  czytania, pisania, liczenia. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wzięli udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.
W ramach projektu zrealizowane zostały:
– Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
– Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
– Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy
– Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji społecznej
– Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
– Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – tyflopedagogika i oligofrenopedagogika
– Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.
Udział w projekcie był bezpłatny.
Uczestnicy projektu wyposażeni zostali w niezbędne pomoce edukacyjne.

Całkowita wartość projektu wynosi 236 588,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 201 100,52 zł, a z budżetu państwa 35 488,33 zł.

 _________________________________________________________________

 

„Radlin – miasto z sercem dla przedszkolaka”
logo_slaskie
Projekt ma na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej, zakłada zwiększenie
liczby miejsc przedszkolnych w istniejących placówkach, prowadzenie dodatkowych
zajęć edukacyjnych mających na celu wzbogacenie aktualnej oferty przedszkolnej
oraz zajęcia dla dzieci z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi, mające na celu
wyrównywanie ich szans edukacyjnych w 3
przedszkolach, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Zajęcia te będą
przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i głównie dla napotykających na
różne problemy edukacyjne.
specjalnej, przewiduje się wsparcie dla nauczycieli realizujących zadania z
zakresu pedagogiki specjalnej. Dodatkowe zajęcia będą realizowane od września
2017r. do czerwca 2018r.

Dane techniczne:
Nabór w ramach RPO WSL 2014-2020: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16, Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałanie 2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
– RIT
Tytuł projektu  Radlin – miasto z sercem dla przedszkolaka
Termin realizacji: 2017-09-01 – 2018-08-31
Koszty kwalifikowane: ok. 400 000,00 zł
Dofinansowanie: ok. 325 000,00 zł