Ekologia

Plan gospodarki niskoemisyjnej – dla Miasta Radlin

poiis1

Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej – dla Miasta Radlin”.  Projekt realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Opracowana zostanie baza emisji na terenie Miasta Radlin;

  2. Opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Radlin zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  3. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla 10 pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;

  4. Przeprowadzona zostanie – jeśli zaistnieje taka konieczność – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Planu.

Całkowity koszt realizacji zadania to: 36 625,71 zł.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie nie więcej niż: 31 131,85 zł

Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 31.07.2014 r. i zakończy się
30.09.2015 r.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten będzie wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Można zadać pytanie, po co tworzyć nowy dokument strategiczny w gminie? Odpowiedź brzmi: jest on konieczny, by pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. W przyszłości dzięki opracowaniu instytucje i mieszkańcy miasta będą mogli uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego Europy (np. na przedsięwzięcia polegające na: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, budowie obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymianie urządzeń na energooszczędne czy wykorzystaniu energii odpadowej). Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez gminę planu gospodarki niskoemisyjnej.

________________________

„Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”

Realizacja Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” pozwoli osiągnąć następujące cele:

• uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin objętych Projektem,
• stworzenie warunków do skanalizowania całej zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim,
• dociążenie zmodernizowanej w 2004r. oczyszczalni ścieków Karkoszka II,
• poprawa atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego, • poprawa jakości środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić przede wszystkim:

• przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gmin poprzez podniesienie ich atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego),
• zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru,
• zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu oraz poprawy jakości środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Cele pośrednie i bezpośrednie przedsięwzięcia jak również rezultaty i produkty związane z przedmiotowym przedsięwzięciem zaprezentowane w załączonej tabeli

Zakres Projektu

W ramach ww. Projektu realizowane bedą następujące zadania związane z rozbudową  infrastruktury kanalizacyjnej:

1.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Nowe Miasto oraz Stare Miasto;
2.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka;
3.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 1;
4.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 2;
5.    Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice;
6.    Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki;
7.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy;
8.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnice Reden i Wypandów;
9.    Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary:
a   rozbudowa oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Obszary
b   budowa kolektora łączącego zlewnie dwóch oczyszczalni ścieków.
c   budowa przepompowni ścieków w ul. Napierskiego
10.  Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia
a   Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 1
b   Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 2

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na poszczególne miejscowości kształtuje się następująco:

  • Wodzisław Śląski – 49,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 1,7 km sieci modernizowanej. Na terenie Wodzisławia Śląskiego wybudowane zostaną także 3 przepompownie ścieków.
  • Radlin – 33,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 4 km sieci modernizowanej. Na terenie Radlina powstaną 2 przepompownie ścieków.
  • Gorzyce – 27,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 przepompownie ścieków.
  • Marklowice – powstanie 14,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków.

Podsumowując, wybudowanych zostanie łącznie ok. 126,0 km sieci w tym 5,8 km sieci modernizowanej oraz 10 przepompowni ścieków.

Harmonogram prac budowy kanalizacji w Radlinie (Biertułtowy, Obszary)


Harmonogram prac budowy kanalizacji w Radlinie (Reden i Wypandów)

 

baner