Infrastruktura

„Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”

Nowe połączenie...

Do końca października  2012 roku w Mieście Radlin realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VII „Transport”, poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzpełniającej kluczową sieć drogową”.

Projekt pn. „Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”, obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Rymera i Damrota w Radlinie wraz z przebudową chodników, kabli teletechnicznych i energetycznych oraz rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Rymera z wjazdem do Urzędu Miasta oraz geometria ciągu ul. Rymera skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego. Ciąg drogowy po przebudowie zostanie zachowany, dokonana zostanie zmiana geometrii osi drogi (ul. Rymera) i tym samym geometria przyległych do niej 3 skrzyżowań.

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności układu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Radlinie. Ponadto realizacja niniejszego projektu przyczynie się m.in. do:

– poprawy stanu infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania ulic Rymera i Damrota oraz wjazdu do Urzędu Miasta,

– zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków samochodowych na skrzyżowaniu,

– poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych,

– ukształtowanie właściwej osi drogi ulicy Rymera,

– upłynnienie włączania sie do ruchu pojazdów od strony ul. Damrota i UM Radlin.
Numer umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-010/11-00
Numer projektu: 1256
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 513 236,02 zł,
Środki z funduszu w kwocie nieprzekraczającej: 1 177 385,65 zł stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

promocja_projektu

___________________________________________________