Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa

festyn na marcelu (10)

Kolejne unijne środki trafią do Radlina. I to nie małe bo prawie 400 tysięcy złotych. Tym razem na działania społeczne, związane z rewitalizacją m.in. obszaru kolonii Emma.
Wszystko za sprawą projektu „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru dla poddziałania 9.1.2 „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego”. Został wybrany jeden projekt i to właśnie związany z rewitalizacją społeczną osiedla w Radlinie.

Wartość dofinansowania: 393 765,50 zł

Wartość całkowita: 414 490,00 zł (wkład własny 5%)

Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców z obszarów rewitalizacji miasta Radlin (zdefiniowanych i opisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji w rozdziale X. Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji) poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnej, których celem będzie rozwój lokalny rozumiany jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych i zbiorowych potrzeb m.in. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych, niezaradnych życiowo, seniorów, osób niepełnosprawnych, młodzieży – co pozwoli w dalszej perspektywie osiągnąć postęp kulturalny, społeczny i gospodarczy w zdegradowanym środowisku lokalnym. Osoby objęte wsparciem zostaną wybrane spośród mieszkańców obszarów zdegradowanych (dzielnice: Głożyny, Reden, Biertułtowy, Obszary) i obszaru rewitalizacji (dzielnica Marcel). Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób objętych wsparciem.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *