Społeczeństwo

festyn na marcelu (10)

Projekt Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa

Wartość dofinansowania: 393 765,50 zł
Wartość całkowita: 414 490,00 zł (wkład własny 5%)

Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców z obszarów rewitalizacji miasta Radlin (zdefiniowanych i opisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji w rozdziale X. Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji) poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnej, których celem będzie rozwój lokalny rozumiany jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych i zbiorowych potrzeb m.in. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych, niezaradnych życiowo, seniorów, osób niepełnosprawnych, młodzieży – co pozwoli w dalszej perspektywie osiągnąć postęp kulturalny, społeczny i gospodarczy w zdegradowanym środowisku lokalnym.
Osoby objęte wsparciem zostaną wybrane spośród mieszkańców obszarów zdegradowanych (dzielnice: Głożyny, Reden, Biertułtowy, Obszary) i obszaru rewitalizacji (dzielnica Marcel).

Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób objętych wsparciem.

„PI-PWP Study circle – szwedzkie koło zamachowe”

sc_logo1

Projekt „PI-PWP Study Circle – szwedzkie koło zamachowe” realizowany jest przez Centrum Inicatyw Społecznych CRIS w Rybniku.
Współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Radlinie Centrum Inicatyw Społecznych CRIS podpisało umowę partnerską z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radlinie oraz Świetlicą Środowiskową Koliba, które stały się partnerami odpowiedzialnymi za rekrutację na terenie Radlina.

Czym jest Study Circle ?

Wychowujesz samotnie dziecko? Chcesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności?
Zgłoś się na bezpłatne szkolenia innowacyjną metodą prosto ze Szwecji – Study Circle!
Poznaj innowacyjną metodą edukacji dorosłych, po raz pierwszy wdrażaną w Polsce.
Tu Ty, wspólnie z grupą, zdecydujesz o wyborze tematyki szkoleń (np. alternatywne formy opieki nad dziećmi, nauka angielskiego, zarządzanie domowym budżetem itp.), najlepiej odpowiadającym Twoim zainteresowaniom.

Uczestnicy samodzielnie wskazują przedmiot zajęć lub problem, który chcą rozwiązać. Grupa bazuje na wiedzy i umiejętnościach swoich członków a także posiłkuje się kompetencjami ekspertów zewnętrznych.

Skandynawskie doświadczenia pokazują, że metoda Study Circle nie tylko pomaga w znalezieniu lepszej pracy, nabyciu nowych kompetencji, ale jest także istotnym narzędziem do budowania relacji międzyludzkich.

Nie masz z kim zostawić dziecka? Brakuje Ci na bilet?

Podczas zajęć organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi, poczęstunek oraz niezbędne materiały edukacyjne. Zwracane są również koszty dojazdu.

Więcej na:
http://euro.radlin.pl/wsparcie-dla-samotnie-wychowujacych-dzieci/

UE_logo

 

„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

 

Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.

CEL PROJEKTU

Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

W Mieście Radlin planowana liczba gospodarstw domowych, będących beneficjentem projektu to 35. Punkty bezpłatnego dostępu do internetu znajdować będą się w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej (6 stanowisk przy ul. Solskiego, oraz 2 stanowiska na filii przy Obiekcie Gimnastycznym im L. Blanika) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie (3 stanowiska w filii biertułtowskiej oraz 2 stanowiska w filii głożyńskiej ).

Dodatkowo w Bibliotece znajdzie się również sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową projektu są:

1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.

2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.

4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

5. Rodziny zastępcze.

6. Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.

7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

8. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

Grupa docelowa zostanie wybrana w procesie rekrutacji uczestników projektu, która będzie prowadzona przez poszczególnych Partnerów Projektu.

Pobierz dokumenty projektu „Internet w każdym domu…”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Rzeczowa realizacja projektu potrwa 18 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kontakt do koordynatora projektu w Radlinie

Piotr Absalon – Sekretarz Miasta
(tel. 32 459 02 20, sekretarz@radlin.pl) )

loga

POLECANE STRONY:

Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu

Oficjalna strona Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl

Oficjalna strona Instytucji Zarządzającej: www.mir.gov.pl

Oficjalna strona Instytucji Pośredniczącej: www.8poig.mac.gov.pl

Oficjalna strona Instytucji Wdrażającej działanie 8.3 PO IG: www.wwpe.gov.pl

 

____________________________________________________

„Inkubator aktywności lokalnej w powiecie wodzisławskim”

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Miasto Radlin od 01.09.2011r. do 28.02.2012 realizowały projekt partnerski pn.: „Inkubator aktywności lokalnej w powiecie wodzisławskim”.Kwota dofinansowania: 43 650,00 zł (100% dotacji)

Projekt był skierowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania mieszkańców i rozwiązywania lokalnych problemów oraz innych instytucji, takich jak: urzędy miast, gminne centra informacji, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury itp. Uczestnikami działań mogą być pracownicy wymienionych instytucji, a także wolontariusze lub członkowie. Organizacje pozarządowe i podmioty publiczne z Radlina, Pszowa i Rydułtów dzięki projektowi mogły korzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwa.

W ramach projektu odbyła się seria 5 szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania funduszy na działalność, przygotowywania ofert na realizację zadań publicznych oraz ich rozliczania, nowoczesnych form aktywizacji. Szkolenia będą dostępne także w formie e-learningowej.
Prowadzony był newsletter zawierający informacje o ciekawych inicjatywach społecznych z Radlina, Pszowa i Rydułtów.
Prowadzone było doradztwo z zakresu księgowości, pisania projektów, zarządzania i rozliczania, promocji, pozyskiwania funduszy, zakładania nowych organizacji i podmiotów działających na rzecz integracji społeczności lokalnej.

Wszystkie działania były całkowicie bezpłatne dla uczestników.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25fovf9.jpg

____________________________________________________

 „Świadomy i aktywny obywatel”

Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich oraz Miasto Radlin (Gminne Centrum Informacji w Radlinie działające przy Urzędzie Miasta Radlin) od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2012 roku realizowały projekt partnerski pn.: „Świadomy i aktywny obywatel” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Kwota dofinansowania: 49 960,00 zł (100% dotacji)

W ramach projektu  od 1 września 2011r. do 30 czerwca 2012r. działało

Centrum doradcze przy BPO

Centrum oferowało możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnika oraz doradcy obywatelskiego m.in.: z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Zorganizowano bezpłatne KURSY

  •  Kurs podstaw księgowości (planowany termin rozpoczęcia: listopad 2011) 30 godzin zajęć dla 10 osób. Celem kursu było zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości.
  •  Kurs kas fiskalnych – 12 godzinny kurs dla grupy 10 osób. Celem kursu była nauka obsługi kas fiskalnych i fakturowania.
  • Kurs moja firma – 20 godzinne zajęcia, które pozwoliły zdobyć fachową wiedzę na temat formalno-prawnych aspektów zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskania środków zewnętrznych n ten cel.

Z projektu mogli korzystać mieszkańcy Radlina, Rydułtów, Pszowa, Marklowic w wieku od 15 do 64 roku życia,  osoby nieaktywne zawodowo.

25fovf9.jpg

____________________________________________________

 

„Krok ku nowym umiejętnościom”

Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich oraz Gminne Centrum Informacji w Radlinie (UM Radlin)  od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 realizowało projekt partnerski p.n.: „Krok ku nowym umiejętnościom” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Kwota dofinansowania: 49 090 zł (100% dotacji)W ramach projektu zorganizowane zostały w okresie od listopada 2010 do lipca 2011 bezpłatne kursy:

  • Kurs komputerowy dla początkujących  (listopad 2010 i maj 2011) 2 Kursy 30 godzinne dla grup 5 osobowych: początkujących użytkowników komputera. Uczestnikom przekazane zostały podstawowe informacje i umiejętności z zakresu korzystania z edytora tekstu, internetu, korzystania z drukarki skanera czy faxu.
  • Kurs bukieciarstwa  (styczeń 2011) Kurs 25 godzinny dla  grupy 10 osobowej  dotyczący m.in. następujących zakresów: wiązanki okolicznościowe, kwiaty doniczkowe, kompozycje kwiatowe i zasady ich tworzenia, dekoracje świąteczne.
  • Kurs wizażu (marzec 2011). Kurs 36 godzinny dla grupy 10 osobowej. W ramach kursu przeprowadzone były zajęcia teoretyczne jak i praktyczne m.in.: z zakresu wizażu.
  • Kurs obsługi i programowania kas fiskalnych (listopad 2010 i maj 2011) . 2 Kursy 12 godzinne dla grup 8 osobowych. Celem kursu była nauka obsługi kas fiskalnych i fakturowania.

Do kogo skierowano działania w projekcie?
Do mieszkańców Radlina (tylko osoby zameldowane w Radlinie) w wieku od 15 do 64 roku życia:
– bezrobotne,
– nieaktywne zawodowo,
– pracujące.

25fovf9.jpg

„Nowe Horyzonty. Aktywna integracja społeczności Radlina”

NH
Projekt „Nowe Horyzonty. Aktywna integracja społeczności Radlina” , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie.